ازابتدای سال جاری بیش از۹۹/۳۷ درصد قبوض برق مشترکان کردستانی بصورت غیرحضوری پرداخت شد

معاونت فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اعلام کرد:

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، هیوا خرم با اشاره به اینکه پرداخت های غیرحضوری می تواند سرعت و سهولت در پرداخت، کاهش مراجعات به بانک ها وکاهش اتلاف وقت، فزایش ضریب اطمینان و قابلیت رهگیری پرداخت مشترکان را فراهم میسازد اظهارداشت: اطلاع رسانی وتبلیغات شرکت برق کردستان به منظورترویج فرهنگ پرداخت غیرحضوری برق بین هم استانیها از طریق رسانه ها موجب استقبال مشترکان شده است به گونه ای که از ابتدای سال جاری کمتر از یک درصد از مشترکان با مراجعه به شعب بانک ها و به صورت حضوری نسبت به پرداخت قبض مصرفی خود اقدام کرده اند. این درحالی است که درسال گذشته 57 درصد قبوض برق مصرفی مشترکین استان بصورت غیر حضوری پرداخت می شده است.

وی افزود: به آمارهای موجود نشان دهنده توسعه فرهنگ خدمات الکترونیکی دربین شهروندان کردستانی بااستفاده ازروشهای غیرحضوری ازجمله ATM؛ موبایل تلفنبانک؛ POS و نیزاینترنت وسایت شرکت است.

خرم ضمن تقدیرازتمامی مشترکان خوش حساب تصریح کرد: براساس آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق تمامی مشترکین موظفند در زمان مهلت پرداخت قید شده درصورتحساب دوره ای، هزینه برق مصرفی خودراپرداخت نمایند درغیراینصورت پس ازارسال اخطارقطع برق، مطابق آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و مقررات جاری اقدام خواهد شد.

وی درپایان گفت: پرداخت قبوض برق مصرفی و درآمد ناشی ازآن براساس ضوابط سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب خزانه واریزمیشود سهمی ازآن برای امورجاری شرکت توزیع درجهت ارائه خدمت رسانی مطلوب ازجمله سرویس دهی و تعویض شبکه های فرسوده واصلاح و بازسازی شبکه برق درنظرگرفته میشود.

شایان ذکراست ازابتدای سال جاری سیصد و شصت و شش هزار و ۴۲۲ مورد قبض پرداخت شده ازاین تعداد حدود سیصد و شصت و چهار هزار و۱۲۹ فقره قبض برق مشترکان استان به صورت غیرحضوری پرداخت شده است.

image_pdfimage_print