اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقCorrecting the names of the subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت :
در مواردی که مشترک هنگام درخواست تغییر نام یا مسئول ثبت پرونده هنگام ثبت نام یا تشکیل پرونده حروف نام یا نام خانوادگی مالک انشعاب را اشتباه ثبت نموده باشد، مشترک می تواند از طریق این خدمت درخواست اصلاح نام نماید. به عنوان مثال نام "حسن" را "خسن" ثبت کرده باشد، باید به صورتی باشد که تغییر نام محسوب نگردد.

   
:   Service Discription
In cases where the subscriber has incorrectly registered the letters of the name or surname of the branch owner when requesting a change of name or the person in charge of registering the file, the subscriber can request a name correction through this service. For example, the name "Hassan" has been registered as "Khosen", it should be in such a way that the name change is not considered.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۴ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

اپلیکیشن برق من/ ساپا (سایت)/ دفاتر پیشخوان دولت/ سامانه ارائه خدمات غیر حضوری

خیر هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب و تغییر مکان بایستی توسط صاحب ملک و یا وکیل او ارائه شود.

:  از زمان ثبت درخواست ارائه خدمت به مدت ۲ روز می باشد

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱