تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مدیرامور برق جنوب سنندج ازتبدیل شبکه فشارضعیف سیمی روستاهای (نران-سمان-قصریان-هوانله-بوره بان)واقع درمسیرجاده کامیاران به کابل خودنگهداربا اعتباری بالغ بر 3میلیاردریال خبرداد.

وی در ادامه اذعان داشت:جهت بهره برداری ازاین طرح ۴۰۰۰مترکابل خودنگهدار جایگزین شبکه  سیمی مسی  گردیده وبسیاری ازمنازل وساختمانهایی که درمسیرحریم بودندنیز رفع حریم شدند.

خالدی درادامه از جمله مزایای اجرای این طرح خاطرنشان کرد:از جمله مزایای اجرای این طرح می توان  ارتقای پایداری خطوط برق ،کاهش تلفات انرژی الکتریکی ،پیش گیری ازسرقت شبکه وافزایش رضایتمندی مشترکان راازاهداف اجرایی طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهداربرشمرد.

مدیرتوزیع برق جنوب درادامه به کوهستانی وسخت گذربودن  این روستاها اشاره کردوافزود:باانجام این پروژه درمجموع مبلغی بالغ بر۳ میلیاردریال ازمحل منابع داخلی شرکت هزینه شده وبخشی ازمشکلات روستایی شامل ضعف ولتاژ ،فرسودگی شبکه وعدم تقسیم صحیح باربین فیدرها مرتفع گردید

وی در ادامه یادآورشد:ازابتدای شروع پروژه درسال ۹۹بالغ بر۱۱۰کیلومترازشبکه شهری وروستایی محدوده برق جنوب بابهره گیری ازکابل خودنگهداراصلاح شده است.

وی درپایان گفت: بارویکردمثبت درپیش گرفته شده شرکت ،روندتسریع اصلاح شبکه فرسوده ورفع حریم ازاولویتهای اجرایی است که انتظارمیرودبابرنامه ریزی وحمایت مالی تحقق یابد.

image_pdfimage_print