تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آزادحسینی   در تشریح این خبر گفت:۳۷کیلومتر شبکه فشارضعیف سیم مسی به کابل خودنگهدار واقع درمسیرهای منتهی به شهرک بعثت ومحله اسلام آباد درراستای کاهش خاموشی ها ،کاهش سرقت وافزایش ضریب ایمنی شهروندان وبهبودمبلمان شهری بااعتباری بالغ بر۱۶ میلیاردریال تبدیل شده است.

وی درادامه ابرازامیدواری کرد:درسال جدید نیز۲۰۰کیلومتر ازشبکه سیمی حوزه برق شمال سنندج به کابل خودنگهدار تبدیل شودکه اولویت با مناطقی است که بیشتردرمعرض سرقت انرژی و سیم های برق هستند.

وی در ادامه با اشاره  به پدیده سرقت لوازم و تجهیزات از شبکه های توزیع نیروی برق که امروزه به یکی از مشکلات اساسی شرکتهای توزیع تبدیل شده است.گفت:این جرم نه تنها به شرکت های توزیع نیروی برق مستقیماً آسیبهای جدی میرساند بلکه به مشترکین و تولیدات کشاورزی، صنعتی، تجاری و به طور کلی افراد جامعه نیز زیان های عمده ای وارد میسازد.

وی درادامه خاطرنشان کرد: از اقدامات اولیه مانع از سرقت سیم و تجهیزات شبکه آن است که میبایست معادله جرم به ضرر مجرم شده و از عایدات مجرم کاسته شود .بنابراین، این نوع از پیشگیری میسر نمیشود مگر با برنامه ریزی همه جانبه و دقیق و انجام کار کارشناسی در همه سطوح، از مکان یابی پست های شبکه های توزیع برق گرفته تا نصب دوربین ،مدیریت حفاظت و قانونگذاری و تخصیص سرمایه.

لازم به ذکر است امور برق شمال سنندج ۲۰۷ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده که از این تعداد ۱۷۷کیلومتر شبکه شهری و۳۰ کیلومتر شبکه روستایی بوده است.

image_pdfimage_print