تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

بسمه تعالی

آگهی نوبت اول

فراخوان شناسایی شرکت های مشاور(مجری) داوطلب در اجرای طرح  افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط تجمیع کننده ها در حوزه شرکت توزیع برق استان کردستان

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در نظر دارد  از  شرکتهای خدمات مشاوره  و سایر شرکتهایی که تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق دارند، برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار دعوت به همکاری  نماید. شرکتهای فوق  می توانند  اسناد ارزیابی کیفی را از تاریخ درج فراخوان روز شنبه تاریخ ۲۰/۱۰/۹۹ به مدت ۹ روز کاری تا روز دوشنبه تاریخ  ۲۹/۱۰/۹۹  با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://kurdelectric.ir/ دریافت  نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۴ ) روز  شنبه  مورخ ۰۴/۱۱/۹۹ و نشانی تحویل اسناد: سنندج بلوار جانبازان سایت اداری توس نوذر شرکت توزیع نیروی برق نیروی برق استان کردستان کد پستی ۶۶۱۶۸۳۴۴۶۳ می باشد.

این آگهی به منظور ارزیابی کیفی انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش، غیر مستند، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.

– سایر اطلاعات و جزییات مربوطه بروی سایت شرکت به نشانی http://kurdelectric.ir/ مندرج است .

 

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

 

 

مستندات مربوطه:

image_pdfimage_print