تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق جنوب سنندج از برطرف شدن ضعف ولتاژ شهرک نساجی سنندج با اعتباری بالغ بر850میلیون ریال خبر داد.

سیدجمال حسینی مدیرتوزیع برق جنوب سنندج بااعلام این خبرگفت :باهدف توسعه وایجادظرفیت  مناسب شبکه های توزیع وبهبودکیفیت ولتاژتحویلی درمناطق پرتراکم شهری، پروژه رفع ضعف ولتاژ شهرک نساجی بانصب یکدستگاه پست هوایی ۲۰۰کیلوولت آمپرواحداث ۲۹۰مترشبکه فشارمتوسط هوایی واعتباری بالغ بر۸۵۰میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت اجراوبه بهره برداری رسید.

 وی در ادامه افزود:با احداث۱۲۰مترکابل کشی فشارضعیف زمینی جهت اخذفیدر،ازترانس  ۲۰۰کیلوولت آمپروهمچنین احداث۱۹۰مترشبکه فشارضعیف هوایی، مشترکان شهرک نساجی سنندج برقی مطمئن وپایداردریافت نموده ومشکلی دررابطه باقطعی مکرربرق وخاموشی خارج ازبرنامه نخواهندداشت.

حسینی درادامه بابیان اینکه پست های پرباربطورعمده درمناطق متراکم شهری واقع شده اندافزود:دراین مناطق امکان ایجادوتوسعه پست های زمینی وجودنداردبهمین منظورجهت کاهش وتعدیل بارپست های پرباراستفاده ازپست های هوایی دردستورکارقرارگرفته است.

وی درپایان ارائه برق مطمئن وپایدارراازاولویت های اصلی شرکت عنوان کردوگفت :بابررسی های بعمل آمده درنقاط مختلف شهری وروستایی ،مناطق دارای ضعف ولتاژ شناسایی وطبق برنامه زمانبندی شده تمامی شبکه های موردنظر اصلاح وساماندهی خواهدشد.

image_pdfimage_print