معرفی خدمات الکترونیکی شرکت توزیع نیروی برق کردستان 

ردیف عنوان خدمت(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت
راهنما
۱ ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(۱۳۰۳۱۴۶۵۰۰۰) تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۰ دسترسی به خدمات      دسترسی به خدمات
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع  نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۱ دسترسی به خدمات    دسترسی به خدمات
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۲ دسترسی به خدمات     دسترسی به خدمات
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۳ دسترسی به خدمات     دسترسی به خدمات
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۴ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۵ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۷ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۸ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۹ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۱۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۲ ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(۱۳۰۳۱۴۶۶۰۰۰) تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۱ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
نصب مجدد انشعاب  مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۲ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۳ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۴ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۵ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۶ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۷ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۸ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۹ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
وصل مجدد انشعاب مشترکین  شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۱ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۴ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۳ رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(۱۳۰۳۱۴۶۷۰۰۰) افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۱ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۲ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۳ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۵ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۴ ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(۱۳۰۳۱۹۷۷۰۰۰) رفع خسارت وارده به شبکه برق ۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق ۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۱ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
رفع حریم برق ۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۳ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق ۱۳۰۳۱۹۷۸۱۰۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۵ ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(۱۳۰۳۱۹۷۹۰۰۰) نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از ۲۰۰ کیلووات) ۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۳ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از ۲۰۰ کیلووات) ۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۴ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از ۲۰۰ کیلووات) ۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۵ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۶ ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (۱۳۰۳۱۹۸۰۰۰۰) خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
ارائه گزارش خاموشی‌های برق ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۲ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
رفع خاموشی های مشترکین برق ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۳ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۴ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
رفع مشکل روشنایی معابر ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۵ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۷ رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(۱۳۰۳۱۹۸۶۰۰۰) ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق ۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق ۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۷ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۸ ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق (۱۳۰۳۱۹۸۷۰۰۰) ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق ۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۴ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
۹ (۱۳۰۳۲۸۸۲۰۰۰) بهینه سازی مصرف برق فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق ۱۳۰۳۲۸۸۲۱۰۰ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
کنترل پیک بار مصرف برق ۱۳۰۳۲۸۸۲۱۰۲ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری ۱۳۰۳۲۸۸۲۱۰۳ دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات

 

 

 

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱